23/11/2020
Dân số của tỉnh trung bình tỉnh Thái Bình năm 2017 là 1.791.510 triệu người